VZ 2016


Kontakt:

Členská základna:

 • 10 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa

Hlavní oblasti činnosti:

 • Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa
 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost.
 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem.
 • Další činnost.

Činnost v roce 2o16:

  • 1. Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa:
   • Organizace Mladí ochránci přírody, Stopa je od roku 2012 kolektivním členem naší ZO. Podrobnosti o činnosti této organizace budou uvedeny ve výroční zprávě organizace Mladí ochránci přírody, Stopa. Zde uvádíme pouze nejdůležitější akce s dětmi – tábor, víkendové akce a některé další akce:
   • 6. – 8.5. víkendový výjezd v autokempu ve Mšenu, 15 dětí, 3 vedoucí.
   • 2. – 10.7. tábor v ZŠ Svratka ve Svratce, 19 dětí, 7 vedoucích.
   • 16. – 20.11. víkendový výjezd do autokempu Sedmihorky, 11 dětí, 3 vedoucí

  • 2. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
   • 23.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti pod vedením Petra Macháče.
   • 7.9. Účast na akci veletrh kroužků pro veřejnost, která se konala na hřišti u ZŠ Klánovice.
   • 9.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 17 dětí z oddílu včetně čtyř dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 7 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Nejmenší Stopáci pak vodili malé děti po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 60 malých dětí.

 • 3. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • – Na naučné stezce byly provedeny následující práce (zajistil pan Sedláček):
  • – Oprava 3 kusů nových laviček na zastávkách č. 5, 6, 16.
  • – Oprava stolu na zastávce č. 4.
  • – Instalace nové velké cedule na zastávce č. 1 v lese.
  • – Oprava cedule na zastávce č. 1 u nádraží.
  • – Opravy na dětském sportovišti – dvouhoupačky. Pyramidy a beranidla.
  • Montáž desek s texty a další drobné opravy včetně kontroly naučné stezky prováděl David Trojan.
  • 18.4. – Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.

 • 4. Další činnost:
 • – Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se stará David Trojan.
 • – 23.1. Výroční schůze ZO za účasti 6 členů
   • Hospodaření ZO ČSOP:
   • Celkové příjmy:

  36.354,99 Kč

  • Složení příjmů:
  • – Členské příspěvky 1.350,-
  • – Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-
  • – Úroky z vkladů 4,99
  • Celkové výdaje: 39.847,- Kč
  • Složení výdajů:
  • – Výdaje na naučnou stezku 25.000,-
  • – Převod části daru Nadace pro obnovu a rozvoj na podporu MOP Stopa 10.000,-
  • – Provozní režie 487,-
  • – Odvody členských příspěvků 2.150,-
  • – Služby 1.510,-
  • – Zdravotnický kurz 700,-
 • Výsledek hospodaření je – 3.492,01 Kč. Tato ztráta je způsobena režijními náklady ZO a dále nezbytnými službami – poplatkem za ekonomický program, náklady na doménu www.stopa-csop.cz, poplatkem za nezbytný zdravotnický kurz a v neposlední řadě tím, že někteří členové nezaplatili členské příspěvky.
 • Děkujeme tímto panu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj za podporu našich aktivit týkajících se naučné stezky Klánovickým lesem a podporu práce s dětmi v MOP Stopa.
 • Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, Miladu Teubnerovou a Davida Trojana, kteří pomáhali s vedením MOP Stopa a s přípravou a vedením tábora. Zvláštní dík patří Davidovi Trojanovi za pomoc s údržbou naučné stezky.
 • V Praze dne 13.1.2017

Naši sponzoři a dárci:
Ing. Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO

Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2016

Kontakt:

Členská základna:

 • 3 členové starší 18 let
 • 23 dětí

Činnost v roce 2o16:

  • 1. Hlavní oblast činnosti:
  • Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.
  • Naše činnost s dětmi vychází z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 do 18 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě ZŠ Klánovice pořádáme jen za nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období. V roce 2016 jsme s dětmi absolvovali 34 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Dále jsme byli na 5 jednodenních výletech, na dvou celopražských přírodovědných soutěžích, na dvou víkendových výjezdech a na letním táboře. Pro malé děti z Klánovic jsme uspořádali ekologicko-přírodovědnou soutěž. V únoru skupinka dětí z oddílu navštívila ekologické středisko Chaloupky.
  • Ve školním roce 20015/2016 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – kartičky s bodovou hodnotou 1 – 3 body, které po kompletaci představují fotografii oddílu z tábora. Kartiček bylo 23 – celkem se jednalo o 47 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 25 bodů, připraven za odměnu jednodenní tajný výlet. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti oddílu, neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2016/17 jsme pro děti opět připravili celoroční hru. Jako odměnu za splnění úkolů děti získávají hliněné stopičky s bodovou hodnotou 1 – 3 body. Koncem školního roku opět bude na úspěšné děti čekat tajný výlet za odměnu.
  • Velmi pozitivním momentem pro činnost oddílu je to, že se do vedení oddílu zapojuje David Trojan – připravil velmi kvalitní program pro oba víkendové pobyty a celotáborovou hru (zde spolu s instruktory – Pavel Siegl, Anna Sieglová a Kateřina Fišerová).
  • – 9.1. První významnou akcí byl tradiční novoroční výlet. Jeli jsme vlakem do Úval, šli jsme údolím potoka Výmola ke Květnické studánce a Klánovickým lesem do Klánovic. Cestou děti připravovaly na lihových vařičích čaj a polévky. Výletu se zúčastnili 4 děti a 2 vedoucí.
  • – V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Děti se při těchto aktivitách učí zacházet s mapou a buzolou což je důležité pro pobyt v přírodě a turistiku.
  • – 23.1. Čištění a úprava ptačích budek v lese za účasti 7 dětí a 2 vedoucích. Tato akce je zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese.
  • – 6.2. Výlet na Kodu a Tetín. Výlet měl být původně nasměrován na sledování hnízdících netopýrů ve štolách u Srbska. Nakonec jsme absolvovali pěkný výlet i bez netopýrů. Ze Srbska jsme vystoupali po velmi kluzké blátivé cestě k jeskyni Koda, kde si děti uvařily na lihových vařičích čaj. Dále jsme šli lesy do vesnice Tetín, kde jsme si prohlédli kostelíky a zbytky hradu. Z Tetína jsme pak šli do Berouna s odbočkou na vrchol kopce Damil. Výlet proběhl za pěkného slunečného počasí, účastnilo se ho 7 dětí a 2 vedoucí.
  • – 16. – 19. 2. Návštěva ekologického střediska Chaloupky. Jednalo se o školu v přírodě M. Macháčové, k její třídě byla připojena skupinka 8 dětí z oddílu Stopa. Děti se zúčastnily celého programu zaměřeného na zimní činnost lidí na venkově.
  • – 29.2. Úprava budek pro ptáky v lese za účasti 9 dětí a 2 vedoucích.
  • – 4.4. Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí studánku v západní části Klánovického lesa. Akce se zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí. Na akci jsme ve studánce objevili první vzkaz od Zelené příšery v tom smyslu, že nás bude sledovat na našich výletech.
  • – 9.4. Hledání jara na výletě nad Vltavou. Vlakem jsme dojeli do Prahy a MHD na Zbraslav. Zde jsme si prohlédli zámecký kostel, dále jsme přešli po mostě Vltavu a prohlédli si malou zoologickou zahradu, ze které zde je však jen torzo. Pak jsme vystoupali na bývalé keltské hradiště Šance, kde jsme opékali buřtíky na ohni. Dále jsme sešli do Jarova podél malého potoka, zde jsme našli vzkaz od Zelené příšery. Druhý její vzkaz jsme nalezli na vrcholu Homole nad Vraným nad Vltavou. Zde jsme hráli s dětmi drobné hry. Domů jsme jeli vlakem. Úkolem hledání jara bylo najít kvetoucí modřín, ruměnici pospolitou a vidět lidi opékající si dobroty nad ohněm. Vše jsme splnili. Výletu se zúčastnili 2 vedoucí a 7 dětí.
  • – 18.4. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 3 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice. Letos nám opět pomohla s úklidem skupinka studentů ze SOU Vysočanská pod vedením prof. Martiny Prknové.
  • – 23. a 24.4. Pražské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka v botanické zahradě v Tróji. V sobotu byla soutěž pro mladší a nejmladší kategorii. V nejmladší kategorii jsme získali 5. místo, v mladší kategorii jsme získali 3. místo. V neděli byla soutěž organizovaná pro starší děti (7. – 9. třída). Zde jsme získali 10. místo. V sobotu se soutěže zúčastnilo 9 dětí, v neděli pak 4 děti.
  • – 6. – 8.5. Výjezd oddílu do Mšena, ubytováni jsme byli v ubytovně autokempu, která za mnoho nestála – ani jídlo, které nám v kempu uvařili k večeři v sobotu. V pátek večer nás do kempu vedly zelené lístečky od Zelené příšery a nalezli jsme od ní vzkaz – šifru. Dětem se povedlo jí rozluštit – v sobotu večer za soumraku se nám měla Zelená příšera zjevit. V sobotu jsme byli na celodenním výletě – šli jsme do Kokořínského dolu na Pokličky, pak do osady Ráj a zpět. Výlet byl docela náročný, to však dětem nezabránilo hrát před večeří a po večeři vybíjenou a přehazovanou. Večer se opravdu Zelená příšera objevila, pronásledovali jsme jí do polí, ale utekla nám. V neděli se uklízelo, pro děti byla připravena úkolová hra po Mšenu, pak už se jelo domu. Výletu se zúčastnili 3 vedoucí a 15 dětí.
  • – 22.5. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti a 2 vedoucí.
  • – 11.6. Tajný výlet byl letos poznamenán nemocí Petra, který výlet připravil. Dopisy schovávala Petra Fišerová s Luckou Červeňákovou. Děti pak vedl David s Hankou Sieglovou. Děti se trasu postupně dovídaly z dopisů, které měly ukryté po cestě (první dopis na ně čekal už na nádraží v Klánovicích). Trasa výletu vedla z Řevnic přes Hřebeny na poutní místo Skalka, kde byla zajištěna prohlídka (průvodkyně však nestála za nic). Vlakem se děti vracely z Mníšku pod Brdy domů. Cestou děti našly i zprávu od Zelené příšery. Výletu se zúčastnilo 9 dětí.
  • – 27.6. Závěrečná schůzka u Fišerů na zahradě s opékáním buřtíků a dalších dobrot za účasti 13 dětí.
  • – 2. – 10.7. Činnost ve školním roce 2015 – 2016 jsme ukončili na táboře ve Svratce, ubytování jsme byli s místní základní škole – v tělocvičně a místnosti družiny. K dispozici jsme dále měli cvičnou kuchyni a přilehlou místnost, kterou jsme využívali jako jídelnu a společenskou místnost pro hry a další aktivity. Na táboře jsme letos měli 16 dětí, které byly rozděleny do 3 družin, 3 instruktory ve věku 18 let (Pavel, Anna a Kateřina) a dále se zde postupně vystřídalo 7 dospělých. Hlavním vedoucím byl Petr, o skupiny se starali jako vedoucí David, Milada a Petra, Maruška pak fungovala jako zdravotnice a osoba starající se o jídlo a zásobování. Na večeře jsme chodili do restaurace.

Počasí nám během tábora přálo. Celý týden bylo slunečno, ale ne příliš horko, což vyhovovalo naší hlavní činnosti, kterou je turistika. Však jsme taky s dětmi letos na táboře nachodili na výletech do okolí Svratky po nádherných Žďárských vrších více jak 100 kilometrů. Odpočinkový den jsme měli pouze jeden, který však děti strávily běháním při hrách v parku u školní budovy. Hry doprovázely děti i během výletů, nechyběly ani poznávačky přírody a práce s mapou. Během tábora došlo i na orientační hru, kdy děti absolvovaly cca 16 km dlouhý okruh. Zde je vedly dopisy, které děti musely hledat za pomoci azimutů. Během tohoto výletu měly jednotlivé družiny za úkol vyměňovat s lidmi za starý desetník cokoliv. Pak jsme se velmi pobavili, když nás družiny seznamovaly s tím, co vše cestou vyměnily a co nakonec přinesly. Jako odměnu za absolvování celotáborové hry družiny hledaly na posledním výletě poklad pomocí azimutu. V této hře družiny představovaly skupiny indiánů soupeřící navzájem. Hru řídil Bílý otec z Washingtonu a pomáhali mu při tom bankéř, indiánský náčelník a bílý lovec. Letos došlo i na plnění netradičních bobříků, kdy pro jejich získání musely děti jít například určitou dobu na výletě se zavázanýma očima, bosé, pozpátku, po dvojici svázány apod. Bobříků bylo celkem 16 a nejúspěšnější dítě jich získalo 14. Jeden večer byl zasvěcen soutěži o tzv. superstopáka. Jedná se o večer, na který si děti připraví různé scénky a vystoupení, které hodnotí porota sestavená z vedoucích. Některá vystoupení byla velice zdařilá.

 • – 5.9. První schůzka ve školním roce 2015-2016. Nový školní rok jsme zahájili se 12 dětmi, postupně se počet dětí zvýšil na 23. Úbytek dětí byl způsoben především přechodem řady dětí na střední školy.
 • – 7.9. Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
 • – 26.9. Sběr žaludů pro zvěř ze stanice Pražských lesů v Malé Chuchli.
 • – 1.10. Účast dětí na přírodovědné soutěži Zelená stezka, kterou pořádají Mladí ochránci přírody. Na rozdíl od Zlaté stezky zde soutěží tříčlenná družstva. Naše tříčlenné družstvo mladších dětí se umístilo na 6. místě z celkem 8 družstev. Starší pouze dvoučlenné družstvo pak bylo 4. z celkově 20 družstev.
 • – 9.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 17 dětí z oddílu včetně tří dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 7 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Nejmenší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 60 malých dětiček.
 • – 22.10. Výlet do Kouřimi. Do Kouřimi jsme dojeli vlakem, na trati z Peček do Kouřimi však byla výluka, vlak byl nahrazen miniaturním autobusem, který byl nacpán k prasknutí. Za pěkného počasí jsme vyrazili na místo bývalého hradiště Stará Kouřim. Zde jsme hráli hry, které připravil pro děti David. Odpoledne jsme raději vzhledem k výluce šli pěšky přes Klášterní Skalici do Vrbčan, odkud jsme jeli vlakem. Výletu se zúčastnilo 6 dětí a 2 vedoucí.
 • – 16. – 20.11. Výlet do autokempu Sedmihorky. Tento výlet bezvadně připravil David. Děti absolvovaly 3 celodenní výlety. První den skupina starších dětí s Davidem šla na Kozákov a zpět. Malé děti pak absolvovaly nenáročný výlet po hruboskalsku. Druhý den pak starší děti jely do Prachovských skal a mladší opět do hruboskalska. Třetí den bylo nejhorší počasí – celý den střídavě pršelo a krápalo. S dětmi jsme byli dopoledne v muzeu v Turnově, odpoledne jsme šli přes Hlavatici a Kalvárii u Valdštejna do kempu. Večery jsme trávili v klubovně, kde David měl pro děti připraven velmi pěkný program, kde děti tvořily stroj času, který jim pomáhal cestovat časem. Výletu se zúčastnilo 11 dětí a 3 vedoucí.
 • – 5.12. – Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 16 dětí.
 • – 12.12. Stezka odvahy v lese. 11 dětí absolvovalo trasu bez baterek lesem. Všechny i ty nejmenší děti šly samy za temné noci.
 • – 17. 12. – Krmení ptáčků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo pouze 5 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme naplnili krmítka a nasypali drobné zvěři řadu pochoutek.
  • Hospodaření MOP:
  • Celkové příjmy: 103.151,75,-
  • Složení příjmů:
  • Celkové příjmy 116.301,25- členské příspěvky dětí 7.300,– účastnické poplatky dětí na akce 52.750,-

   – úroky 3,25

   – dotace a dary pro činnost s dětmi:
   – MČ Klánovice 17.000,-

   – MHMP přes organizaci MOP: 11.700,-

   – Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91) 10.000,-

   – MŠMT přes organizaci MOP 17.548,-

  • Celkové výdaje 114.012,-
  • – nákup materiálu pro děti 15.718,-
  • – ubytování na akcích 40.397,-
  • – nákup potravin na akcích 38.184,-
  • – doprava na akce 13.727,-
  • – obecné služby pro děti 2.259,-
  • – režie organizace 627,-
  • – registrace MOP Stopa 600,-
  • – odvod členských příspěvků 2.500,-
 • Výsledek hospodaření je 2.289,25 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku.
 • Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí především Davidu Trojanovi a dále pak Marii Macháčové, Petře Fišerové, Miladě Teubnerové a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

V Praze dne 15.1.2017

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO

Comments are closed.