VZ 2015


Kontakt:

Členská základna:

 • 10 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa

Hlavní oblasti činnosti:

 • Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa
 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost.
 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem.
 • Další činnost.

Činnost v roce 2o15:

  • 1. Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa:
   • Organizace Mladí ochránci přírody, Stopa je od roku 2012 kolektivním členem naší ZO. Podrobnosti o činnosti této organizace budou uvedeny ve výroční zprávě organizace Mladí ochránci přírody, Stopa. Zde uvádíme pouze nejdůležitější akce s dětmi – tábor, víkendové akce a některé další akce:
   • – 7. – 10.5. víkendový výjezd ve škole ve Svratce, 11 dětí, 2 vedoucí.
   • – 4. – 12.7. tábor v penzionu Alim ve Strážném v Krkonoších, 16 dětí, 5 vedoucích.
   • – 16. – 18.10. víkendový výjezd v ubytovně ČSOP ve Vlašimi, 11 dětí, 3 vedoucí.
   • – 27. – 29.11. víkendový výjezd do autokempu Sedmihorky, 11 dětí, 4 vedoucí.

  • 2. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
   • – 24.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 6 dětí pod vedením Petra Macháče.
   • – 11.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 14 dětí z oddílu včetně pěti dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 6 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Na dvou stanovištích byli David a Milada. Nejmenší Stopáci pak vodili malé děti po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 45 malých dětiček.
   • – 2.9. Účast na akci veletrh kroužků pro veřejnost, která se konala na hřišti u ZŠ Klánovice.

  • 3. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
   • – V letošním roce jsme spolupracovali s organizací Strom z Újezda naučné stezky. Dodali jsme této organizaci upravený text naší zastávky č. 2. Uvedený text je součástí vstupního panelu archeologické stezky. Dále jsme připravili a nechali vyrobit inovovaný text zastávky číslo 1 naší naučné stezky. Tento text je umístěn na stávající ceduli v lese u trati, navíc jsme nechali realizovat novou ceduli 1. zastávky u nádraží. Dále byl proveden dotisk do brožury o naučné stezce, který zahrnuje nové skutečnosti týkající se výsledků archeologického výzkumu v oblasti Hol. Jedná se o změny v textech zastávek č. 1, 2, 3, 5.
   • – Na naučné stezce byly provedeny následující práce (zajistil pan Sedláček): Oprava houpačky na dětském lesním sportovišti, realizace velké informační cedule u nádraží, výroba 4 kusů nových laviček na zastávkách č. 2, 5, 7, 12.
   • – Montáž desek s texty a další drobné opravy včetně kontroly naučné stezky prováděl David Trojan.
   • – 4.5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 3 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí sa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.

  • 4. Další činnost:
   • – Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se stará David Trojan.
   • – 19.3. Výroční schůze ZO za účasti 8 členů.
  • Hospodaření ZO ČSOP:
   • Celkové příjmy: 37.155,28 Kč
   • Složení příjmů:
   • – Členské příspěvky 2.150,-
   • – Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-
   • – Úroky z vkladů 5,28,-
   • Celkové výdaje: 37.800,- Kč
   • Složení výdajů:
   • – Výdaje na naučnou stezku 25.000,-
   • – Převod části daru Nadace pro obnovu a rozvoj na podporu MOP Stopa 10.000,-
   • – Provozní režie 448,-
   • – Odvody členských příspěvků 2.150,-
   • – Služby 202,-
   • Výsledek hospodaření je – 644,72 Kč. Tato ztráta je způsobena režijními náklady ZO a dále nezbytnými službami (náklady na doménu www.stopa-csop.cz).
   • Děkujeme tímto panu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj za podporu našich aktivit týkajících se naučné stezky Klánovickým lesem a podporu práce s dětmi v MOP Stopa.

Naši sponzoři a dárci:
Ing. Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, Miladu Teubnerovou a Davida Trojana, kteří pomáhali s vedením MOP Stopa a s přípravou a vedením tábora. Zvláštní dík patří Davidovi Trojanovi za pomoc s údržbou naučné stezky.

V Praze dne 13.1.2016

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO

Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2015

Kontakt:

Členská základna:

 • 3 členové starší 18 let
 • 22 dětí

Činnost v roce 2o15:

  • 1. Hlavní oblast činnosti:
   • Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.
   • Naše činnost s dětmi vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě ZŠ Klánovice pořádáme jen za nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období. V roce 2015 jsme s dětmi absolvovali 30 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Dále jsme byli na čtyřech jednodenních výletech, na dvou celopražských přírodovědných soutěžích, na třech víkendových výjezdech a na letním táboře. Pro malé děti z Klánovic jsme pak uspořádali ekologicko-přírodovědnou soutěž.
   • Ve školním roce 20014/2015 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – kartičky s fotografiemi z činnosti oddílu s bodovou hodnotou (1 – 3 body), kterých bylo 22 – celkem se jednalo o 40 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 25 bodů, připraven za odměnu jednodenní tajný výlet. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti oddílu, neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2015/16 jsme pro děti opět připravili celoroční hru. Jako odměnu za splnění úkolů děti získávají kartičky, které po kompletaci představují fotografii oddílu z tábora. Koncem školního roku opět bude na úspěšné děti čekat tajný výlet za odměnu.
   • – Dne 21.11. se konala Velká rada organizace Mladí ochránci přírody. Jako delegát se jednání tohoto vrcholného článku organizace zúčastnil Petr. Velká rada byla svolána především pro projednání a schválení změn stanov spolku, které jsou vynuceny Občanským zákoníkem.
   • – Velmi pozitivním momentem pro činnost oddílu je to, že nám v roce 2015 David Trojan věku 18 let, kdy už může být zodpovědný za děti. Na táboře pracoval jako vedoucí družiny a v listopadu absolvoval akreditovaný kurz hlavních vedoucích táborů. Stopa tak získala plnohodnotného vedoucího pro práci s
   • – 10.1. První významnou akcí byl tradiční novoroční výlet po trase naučné stezky Klánovickým lesem. Cestou děti řešily úkoly z textů naučné stezky a dále si připravovaly na lihových vařičích čaj a polévky. Výlet jsme absolvovali za téměř jarního počasí. Výletu se zúčastnilo 8 dětí a 2 vedoucí.
   • – V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Děti se při těchto aktivitách učí zacházet s mapou a buzolou, což je důležité pro pobyt v přírodě
   • – 24.1. Čištění ptačích budek v lese za účasti 9 dětí a 2 vedoucích. Tato akce je zaměřena zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem
   • – 16.3. Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí v západní části Klánovického lesa. Akce se zúčastnilo 14 dětí a 2 vedoucí.
   • – 21.3. Jednodenní výlet na Levý Hradec a do Tichého údolí. Výlet se uskutečnil za pěkného počasí. Na Levém Hradci jsme si absolvovali s průvodcem prohlídku kostelíku sv. Klimenta i se zbytky původní rotundy. Pod kostelíkem na louce si děti uvařily čaj a polévky. Od Levého Hradce jsme sešli k Vltavě a přes Roztoky a Tiché údolí jsme došli až do Suchdola. Výletu se zúčastnili 3 vedoucí a 11 dětí.
   • – 11.4. Hledání jara na výletě v lužních lesích u Poděbrad. Vlakem jsme dojeli do Velkého Oseka. Za krásného jarního počasí jsme došli ke Slavníkovskému hradišti u Libice nad Cidlinou. Zde si děti vařily zase čaje či polévky na lihových vařičích. Dále jsme pokračovali k soutoku Labe s Cidlinou a pak do Poděbrad. Výletu se zúčastnili 2 vedoucí a 9 dětí.
   • – 25. a 26.4. Pražské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka v botanické zahradě. V sobotu byla soutěž pro mladší a nejmladší kategorii. Nejmladší kategorii jsme neobsadili, v mladší kategorii jsme získali 3. místo. V neděli byla soutěž organizovaná pro starší děti (7. – 9. třída). Zde jsme získali 3. – 4. místo. V sobotu se soutěže zúčastnilo 6 dětí, v neděli 5.
   • – 4.5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 3 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.
   • – 7. – 10.5. Výjezd oddílu do Svratky, ubytováni jsme byli v budově základní školy. Během výletu jsme byli na dvou celodenních výletech. V pátek jsme vyrazili přes Karlštejn, Rybenské Perničky, Pustou Rybnou na Lucký vrch, kde je krásný rozhled do okolí. Výlet jsme zakončili v Telecím u mnohasetleté Lukásovy lípy a u starobylého kostelíku. Děti šly na výlet pod vedením Marušky, Petr jel autem s Bárou do Telecího a šel ostatním naproti na Lucký vrch. Zpět vzal 2 starší děvčata, ostatní čekali na autobus. Děvčata pak připravila večeři – špagety. Večer se hrála vybíjená před školou. Druhý den jsme pod vedením Petra došli na Devět skal a zase zpět. Cestou jsme trochu zmokli. Ve Svratce nás pak čekala cukrárna ze zmrzlinou a pak večeře v podobě buchtiček se šodo. V neděli se uklízelo a jelo domu. Výletu se zúčastnili 2 vedoucí a 11 dětí.
   • – 24.5. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 6 dětí a 1 vedoucí.
   • – 6.6. Tajný výlet byl letos opět velmi pěkný. Připravoval ho Davis spolu s Miladou a byl tak tajný, že předem nikdo jiný neznal trasu. Děti se trasu postupně dovídaly z dopisů, které měly ukryté po cestě (první dopis na ně čekal už na nádraží v Klánovicích). Vlakem jsme dojeli do Zadní Třebáně. Dále jsme pokračovali na Karlštejn, kde jsme se pouze občerstvili. Dále nás cesta vedla na Malou Ameriku, ke Kubrychtově chatě, Bubovickým vodopádům (byly značně vyschlé), cíl byl v Solvayových lomech, kde jsme se projeli důlním vláčkem. Pak už jsme sešli do Sv. Janu pod Skalou a autobusem se vrátili do Prahy, pak metrem a vlakem do Klánovic. Celý den nás provázelo hrozné vedro, ve kterém Milada téměř zkolabovala, a David ji doprovodil do civilizace, kde počkala na rodiče, aby ji odvezli domů. Výletu se zúčastnil jeden vedoucí, jedna maminka a 10 dětí.
   • – 4. – 12.7. Činnost ve školním roce jsme ukončili na táboře ve Strážném v Krkonoších, v pensionu Alim. Na táboře jsme letos měli 16 dětí, které byly rozděleny do 3 družin. Hlavním vedoucím byl Petr, o skupiny se starali jako vedoucí David, Milada a Petra, Maruška pak fungovala jako zdravotnice a osoba starající se o jídlo a zásobování. Majitel penzionu nám zajišťoval snídaně a večeře, na přípravu balíčků na výlety a jídel v případě, kdy jsme nešli na celodenní výlet, nám poskytnul kuchyni a lednici. Během tábora jsme byli s dětmi na 4 celodenních výletech, nejvýše jsme se dostali na chatu Na rozcestí. Jeden z výletů byl orientační, při kterém družiny trasu výletu předem neznaly. Po cestě je vedly dopisy, které děti hledaly s použitím buzoly. Cíl výletu byl samozřejmě na chatě. Zbývající dny děti hrály různé hry a soutěže v lese či na louce. Jeden den nám částečně propršel, děti měly náhradní program na chatě. Pro družiny byla připravena celotáborová hra. Za různé aktivity během dne (hry, soutěže, poznávání přírody, práce s mapou a další turistické schopnosti) získávaly družiny body. Večer si pak družiny proměnily body v táborové peníze, které sloužily k nákupu dílců různých pozemků v okolí. Nakoupené dílce si pak družiny mohly podle určitých pravidel vyměňovat i mezi sebou. Cílem hry bylo získání co největšího počtu kompletních pozemků. Nakupování připomínalo burzu včetně dražeb, výměn, dohadovaní cen. Obchodování řídil vedoucí tábora a za družiny především jejich instruktoři. Letos bylo dosaženo zajímavého výsledku, kdy po posledním nakupování a směně se zjistilo, že všechny družiny získaly stejný počet pozemků, v táborové hře letos nebylo poražených. Jeden večer byl zasvěcen soutěži o tzv. superstopáka. Jedná se o večer, na který si děti připraví různé scénky a vystoupení, které hodnotí porota sestavená z vedoucích. Některá vystoupení byla velice zdařilá. Poslední den večer družiny hledaly v lese nad chalupou poklad, pak byl oheň s tradičním opékáním buřtíků. Závěrečný večer byl opět v režii dětí, které si připravily různé soutěže.
   • – 2.9. Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
   • – 7.9. První schůzka ve školním roce 2015-2016. Nový školní rok jsme zahájili se 13 dětmi, postupně se počet dětí zvýšil na 22. Úbytek dětí byl způsoben především přechodem řady dětí na střední školy.
   • – 3.10. Účast dětí na přírodovědné soutěži Zelená stezka, kterou pořádají Mladí ochránci přírody. Na rozdíl od Zlaté stezky zde soutěží tříčlenná družstva. Naše tříčlenné družstvo mladších dětí se umístilo na 6. místě z celkem 8 družstev. Starší pouze dvoučlenné družstvo pak bylo 10. z celkově 15 družstev.
   • – 11.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 14 dětí z oddílu včetně pěti dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 6 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Na dvou stanovištích byli David a Milada. Nejmenší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 45 malých dětiček.
   • – 16. – 18.10. Víkendový výlet do Vlašimi, ubytování jsme byli v ubytovně ČSOP. V pátek jsme přijeli do Vlašimi za silného deště, v sobotu však bylo jako zázrakem celkem pěkně, i sluníčko se ukázalo. Objednaným autobusem jsme dojeli na parkoviště pod Velký Blaník. Vrchol jsme zdolali celkem bez problémů. Navštívili jsme i Veřejovou skálu, kde se schovávají blaničtí rytíři. Dětem se líbila i rozhledna. Cestou z vrcholu jsme si zahráli 2 hry – strefovanou koulemi do vrcholků hor a Krakena. Navštívili jsme i nový Dům přírody Blaníka, kde jsme shlédli docela pěkné krátké filmy o zdejší přírodě. Další cesta nás vedla přes Kondrac s pěkným románským kostelíkem do Vlašimi. Večer pak byl zasvěcen hrám. V neděli jsme si po úklidu a balení prohlédli para ZOO a pak nás už čekal oběd v restauraci a cesta domů. Výletu se zúčastnilo 11 dětí a 3 vedoucí.
   • – 27. – 29.11. Víkendový výlet do kempu Sedmihorky. V pátek večer jsme do kempu přijeli poměrně pozdě, ale přesto jsme vyrazili na tradiční procházku do skal. Druhý den bylo celkem slušné počasí, takže jsme vyrazili na plánovaný celodenní výlet. Děti vedly dopisy, které připravoval David, přes Valdštejn a Kacanovy až na zříceninu hradu Kozlov-Chlum. Tento hrad jsme úspěšně dobili a vydali se na zpáteční cestu přes Kacanovy a Kopicův statek. Večer na nás čekaly špagety a pak hry a soutěže v pronajaté klubovně. V neděli ráno to vypadalo jako v pohádce – celá krajina byla pokryta sněhem. Po balení a úklidu David připravil v kempu pro děti orientační hru, při které se někteří jedinci totálně zmáchali. Naštěstí byl před cestou na vlak ještě čas na usušení. Výletu se zúčastnilo 11 dětí a 4 vedoucí.
   • – 7.12. – Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 14 dětí.
   • – 14.12. Stezka odvahy v lese. 10 dětí absolvovalo trasu bez baterek lesem. Všechny i ty nejmenší děti šly samy za poměrně temné noci.
   • – 19. 12. – Krmení ptáčků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 10 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme naplnili krmítka a nasypali drobné zvěři řadu pochoutek.
  • Hospodaření MOP:
   • Celkové příjmy: 103.151,75,-
   • Složení příjmů:
   • – Členské příspěvky 7.400,-
   • – Účastnické poplatky dětí na akce 46.250,-
   • – Úroky z vkladů 2,75,-
   • – dotace a dary pro činnost s dětmi:
   • – MČ Klánovice 13.000,-
   • – MHMP přes organizaci MOP: 10.600,-,-
   • – Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91) 10.000,-
   • – MŠMT přes organizaci MOP 15.299,-
   • -Sponzorské dary 600,-
   • Celkové výdaje: 100.819,62,-
   • – nákup materiálu pro děti 8.867,39
   • – ubytování na akcích 49.232,-
   • – nákup potravin na akcích 19.906,23,-
   • – doprava na akce 16.330,-
   • – obecné služby pro děti 2.725,-
   • – režie organizace 459,-
   • – registrace MOP Stopa 500,-
   • – odvod členských příspěvků 2.800,-
   • Výsledek hospodaření je 2.332,19 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku.
   • Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí Petře Fišerové, Davidu Trojanovi, Marii Macháčové, Miladě Teubnerové a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

V Praze dne 15.1.2016

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO

Comments are closed.