VZ 2017


Výroční zpráva ZO ČSOP č. 01/91 Stopa Klánovice za rok

2017

Kontakt:

Členská základna:

 • 8 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa

Hlavní oblasti činnosti:

 • Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa
 • Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost.
 • Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem.
 • Další činnost.

Činnost v roce 2o17:

  • 1. Podpora našeho kolektivního člena – organizace Mladí ochránci přírody, Stopa:
   • Organizace Mladí ochránci přírody, Stopa je od roku 2012 kolektivním členem naší ZO. Podrobnosti o činnosti této organizace budou uvedeny ve výroční zprávě organizace Mladí ochránci přírody, Stopa. Zde uvádíme pouze nejdůležitější akce s dětmi – tábor, víkendové akce a některé další akce:
   •  5. – 8.5. víkendový výjezd do turistické ubytovny TOM, Janov nad Nisou, 15 dětí, 3
    vedoucí.
   • 2. – 9.7. tábor v
    bývalé faře, Pernink, Krušné hory, 18 dětí, 3 instruktoři 18 let, 3 vedoucí.
   • 22.-24.9. Účast našich dětí na akci sraz pražských oddílů v Meziříčí u Tábora. 5 starších
    dětí, 1 vedoucí
   • 13. – 15. 10. – ubytovna ČSOP Vlašim, 16 dětí, 2 vedoucí
   • 16. – 19.11. víkendový výjezd do autokempu Sedmihorky, 17 dětí, 4 vedoucí

  • 2. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
   •  23.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se
    zúčastnily 4 děti a 2 vedoucí.
   •  6.9. Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
   •  9.9. Účast na akci Pohádkové putování Zelenčí.
   • 9.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z
    mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 15 dětí
    z oddílu včetně čtyř dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 7 stanovištích různé
    jednoduché soutěže a úkoly z
    oblasti ekologie a poznání přírody. Akci navštívilo zhruba 50
    malých dětí.

 • 3. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • Instalace nové houpačky na zastávce č 9.
  • Oprava lávky mezi zastávkami 12 a 13.
  • Oprava pyramidy na sportovišti.
  • Oprava houpaček na sportovišti.
  • Instalace stolu a lavice na zastávce č 4.
  • Oprava houpačky závěsné na sportovišti.
  • Montáž desek s texty a další drobné opravy včetně kontroly naučné stezky prováděl David Trojan.
  • 18.4. – Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.

 • 4. Další činnost:
 • – Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou petr.machac.stopa@gmail.com . Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se stará Jakub Švec.
 • – 12.2. Výroční schůze ZO za účasti 6 členů
   • Hospodaření ZO ČSOP:
   • Celkové příjmy:

  36.704,75 Kč

  • Složení příjmů:
  • – Členské příspěvky 1.650,-
  • – Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-
  • – Úroky z vkladů 4,75
  • Celkové výdaje: 38.406,- Kč
  • Složení výdajů:
  • – Výdaje na naučnou stezku 25.000,-
  • – Převod části daru Nadace pro obnovu a rozvoj na podporu MOP Stopa 10.000,-
  • – Provozní režie 762,-
  • – Odvody členských příspěvků 1.950,-
 •                  – Služby 694,-
 • Výsledek hospodaření je – 1.701,25 Kč. Tato ztráta je způsobena režijními náklady ZO a dále nezbytnými službami – poplatkem za ekonomický program a v neposlední řadě tím, že někteří členové nezaplatili členské příspěvky.
 • Děkujeme tímto panu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj za podporu našich aktivit týkajících se naučné stezky Klánovickým lesem a podporu práce s dětmi v MOP Stopa.
 • Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, Miladu Teubnerovou a Davida Trojana, kteří pomáhali s vedením MOP Stopa a s přípravou a vedením tábora. Zvláštní dík patří Davidovi Trojanovi za pomoc s údržbou naučné stezky.

V Praze dne 13.1.2018

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO

Naši sponzoři a dárci:
Ing. Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj


Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2017

Kontakt:

Členská základna:

 • 6 členů starší 18 let
 • 27 dětí

Činnost v roce 2o16:

  • 1. Hlavní oblast činnosti:
  • Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.
  • Naše činnost s dětmi vychází z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 do 18 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě ZŠ Klánovice pořádáme jen za nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období. V roce 2017 jsme s dětmi absolvovali 36 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Dále jsme byli na 5 jednodenních výletech, na dvou celopražských přírodovědných soutěžích, na čtyřech víkendových výjezdech a na letním táboře. Pro malé děti z Klánovic jsme uspořádali ekologicko-přírodovědnou soutěž Les plný zvířátek.
  • Ve školním roce 2016/2017 jsme pro děti opět připravili celoroční hru. Jako odměnu za splnění úkolů děti získávaly hliněné stopičky s bodovou hodnotou 1 – 3 body. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 27 bodů, připraven za odměnu jednodenní tajný výlet.
  • Velmi pozitivním momentem pro činnost oddílu je to, že se do vedení oddílu zapojil David Trojan a další starší děti – Anežka Trojanová, Jakub Švec, Anna Fišerová, Kateřina Fišerová, Pavel Siegel.
  • Celý rok doprovázela činnost dětí Zelená příšera, která dětem nechávala při různých příležitostech dopisy či vzkazy s různými úkoly. Dále jsme během roku plnili ušlé kilometry
   v rámci akce Andropoid na počest parašutistů shozených do Čech, kteří provedli atentát na
   Reinharda Heydricha. Akce znamenala, že se nám započítávaly kilometry, které jsme ušli tím
   způsobem, že se braly v úvahu pouze akce, kde jsme ušli minimálně 5 km a celkově byl
   započítán počet km = počet lidí na akci x počet km na akci. Celkem jsme měli takto zdolat
   4.100 km. Tento úkol jsme splnili- ušli jsme takto 4.600 km.
  • – 14.1. První významnou akcí byl tradiční novoroční výlet. Jeli jsme vlakem do Dolních
   Počernic, šli jsme přes Počernice, přešli jsme dálnici a zadem obešli bývalé běchovické
   výzkumáky. Nedaleko hájovny si děti uvařili čaj a polévky na lihových vařičích a pak jsme
   pokračovali až na bývalé závodiště u Xaverova. Sněhová pláň zde poskytla možnost zahrát si
   pro zahřátí hry, při kterých děti běhaly. Klánovickým lesem jsme pak došli ke škole. Výletu se
   zúčastnili 8 děti a 2 vedoucí.
  • – V lednu a začátkem února jsme jako již tradičně pracovali ve škole s mapami. Děti se při
   těchto aktivitách učí zacházet s mapou a buzolou což je důležité pro pobyt v přírodě a turistiku.
  • – 19.2. Čištění a úprava ptačích budek v lese za účasti 6 dětí a 3 vedoucích. Tato akce je
   zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese.
  • – 11.3. Výlet na Ameriku za netopýry. S domluveným pracovníkem vápencových lomů na
   Americe jsme prošli cca 2 km dlouhou štolou, kde jsme viděli netopýry a dověděli se spoustu
   zajímavostí o těžbě vápence v této oblasti. Po prohlídce štol jsme se podívali na Velkou
   Ameriku, kde si děti uvařily na lihových vařičích čaj. Další cesta nás vedla kolem Malé
   Ameriky k dubu Sedmi bratří a do Karlštejna. Domů jsme dojeli vlakem. Výlet proběhl za
   pěkného slunečného počasí, účastnilo se ho 11 dětí, 2 vedoucí a řada rodičů.
  • – 3.4. Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí studánku v západní
   části Klánovického lesa. Akce se zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí.
  • – 8.4. Hledání jara na výletě z
   Říčan do Mnichovic. Vlakem jsme dojeli do Říčan. Trasa vedla pěknými lesy do vesnice Klokočná, kde jsme si udělali pauzu na občerstvení v restauraci. Dále jsme pak došli převážně polními cestami do Mnichovic na vlak. Cestou jsme hledali atributy jara, kterými byly: kvetoucí podběl, létající čmelák a spatření slunících se lidí. Všechny atributy jsme našli, vzhledem k chladnému počasí jsme si však museli zahrát na
   slunící lidi sami. Výletu se zúčastnili 2 vedoucí a 6 dětí.
  • – 22. a 23.4. Pražské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka v botanické zahradě v Tróji.
   V sobotu byla soutěž pro mladší a nejmladší kategorii. V nejmladší kategorii jsme získali 7-8.
   místo, v mladší kategorii jsme získali 8-9. místo. V neděli byla soutěž organizovaná pro starší
   děti (7. – 9. třída). Zde jsme získali 5. místo. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 dětí a 1 vedoucí.
  • – 5. – 8.5. Výlet do Janova nad Nisou, ubytování v turistické ubytovně TOM. V sobotu jsme
   s dětmi vyrazili na krásný celodenní výlet – nejprve jsme vylezli k rozhledně Královka, pak
   jsme pokračovali k Prezidentské chatě. Dále jsme obešli přehradní nádrž Josefův Důl a přes
   Hrabětice jsme se vrátili zpět. Cestou na děti čekaly hry a soutěže. Večer jsme zažili šok v podobě totálního ucpání odpadů v celé chatě – nedaly se používat záchody, sprchy,
   umyvadla jen velmi omezeně. Kontaktovali jsme správce chalupy, který však byl na služební
   cestě na druhém konci republiky. Noc jsme vydrželi ve velmi omezených podmínek. Druhý
   den dopoledne jsme děti s Davidem vyhnali do lesa na hry. Během dopoledne nám přijeli
   zprovoznit odpady dva pánové poslaní správcem. Po obědě jsme vyrazili s dětmi na krátkou
   procházku k rozhledně Slovanka a na Horní Maxov. Cestou děti hrály opět hry. V pondělí
   dopoledne David připravil pro děti orientační hru v okolí ubytovny. Celý program byl
   zaměřen na zdejší tradici – sklářství. Děti si na závěr „odlily“ skleněnou kuličku.
   Výletu se zúčastnili 3 vedoucí a 12 dětí.
  • – 15.5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 14 dětí a 2 vedoucí. Šli jsme po
   dvou trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 6 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s
   odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice. Letos nám opět pomohla s úklidem skupinka studentů ze SOU Vysočanská pod vedením prof. Martiny Prknové.
  • – 21.5. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 4 děti a
   2 vedoucí.
  • – 27.5. Tajný výlet byl letos nasměrován do Koněpruských jeskyní. Vlakem jsme jeli do Králova Dvora za Berounem. K jeskyním jsme šli samozřejmě pěšky. Prohlídka byla velmi
   pěkná, protože jsme šli jako kolektiv s průvodkyní jen sami. Po prohlídce jsme prošli naučnou stezku kolem jeskyní a pak se vydali přes Kodu do Srbska za nepříjemného vedra. Díky výluce jsme jeli kus cesty do Karlštejna autobusem. Výletu se zúčastnilo 10 dětí a 2 vedoucí.
  • – 19.6. Závěrečná schůzka u Fišerů na zahradě s
   opékáním buřtíků a dalších dobrot za účasti 14 dětí.
  • – 2. – 9.7. Činnost ve školním roce 2016 – 2017 jsme ukončili na táboře v Perninku,
   ubytováni jsme byli v bývalé krásně zrekonstruované faře. Na táboře jsme letos měli 18 dětí,
   které byly rozděleny do 3 družin, 3 instruktory ve věku 18 let a 4 vedoucí. Dále se zde
   postupně vystřídalo 5 dospělých. Hlavním vedoucím byl Petr, o skupiny se starali jako
   vedoucí Anička Sieglová, Kačka Fišerová a Pavel Siegl. David Trojan vedl celotáborovou
   hru, Maruška pak fungovala jako zdravotnice a osoba starající se o jídlo a zásobování. Na
   večeře jsme chodili do restaurace a částečně i vařili. Počasí nám během tábora přálo. Celý
   týden bylo slunečno, ale ne příliš horko, což vyhovovalo naší hlavní činnosti, kterou je
   turistika. Však jsme taky s dětmi letos na táboře nachodili na výletech do okolí Perninku po
   Krušných horách 100 kilometrů. Odpočinkový den jsme měli pouze jeden, který však děti
   strávily běháním při hrách v lese nad Perninkem. Hry doprovázely děti i během výletů,
   nechyběly ani poznávačky přírody a práce s mapou. Během tábora došlo i na orientační hru,
   kdy děti absolvovaly cca 18 km dlouhý okruh. Zde je vedly dopisy, které děti musely hledat
   za pomoci azimutů. Během tohoto výletu měly jednotlivé družiny za úkol vyměňovat s
   lidmi za starý desetník cokoliv. Večer jsme se velmi pobavili, když nás družiny seznamovaly s
   tím, co vše cestou vyměnily a co nakonec přinesly. Letos došlo i na plnění netradičních bobříků, kdy pro jejich získání musely děti jít například určitou dobu na výletě se zavázanýma očima, bosé, pozpátku, po dvojici svázány apod. Bobříků bylo celkem 17 a nejúspěšnější dítě jich získalo 16. Jeden večer byl zasvěcen soutěži o tzv. superstopáka – kdy si děti připraví různé scénky a vystoupení, které hodnotí porota sestavená z
   vedoucích. Některá vystoupení byla velice zdařilá. Během výletů jsme navštívili Boží Dar včetně zdejších rašelinišť, Blatenský vrch, Plešivec, Tisovský vrch. Táborem provázela děti opět celotáborová hra. Jako odměnu za absolvování celotáborové hry družiny hledaly na posledním výletě poklad.
  • – 4.9. První schůzka ve školním roce 2017-2018. Do oddílu se během podzimních měsíců
   postupně přihlásila řada malých dětí ze druhé a třetí třídy, byli jsme nuceni zastavit nábor
   nových dětí.
  • – 6.9. Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
  • – 9.9. Účast na akci Pohádkové putování Zelenčí.
  • – 23.9. Účast dětí na Celopražské přírodovědné soutěži, kterou pořádají Mladí ochránci
   přírody v Šárce. Na rozdíl od Zlaté stezky zde soutěží tříčlenná družstva. V kategorii mladších jsme obsadili 5. a 9. místo z celkem 9 hlídek, ve starší kategorii pak 7. místo z
   11 hlídek. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 dětí
  • – 22.-24.9. Účast našich dětí na akci sraz pražských oddílů v Meziříčí u Tábora. Jednalo se o
   akci několika pražských oddílů na lesním tábořišti. Akce byla naplněná zajímavým a bohatým programem. Náš oddíl v kategorii 15 – 18 let skončil na pěkném druhém místě. Na akci se zúčastnilo 5 našich starších dětí pod vedením Davida.
  • – 9.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 15 dětí
   z oddílu včetně čtyř dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 6 stanovištích různé
   jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Akci navštívilo zhruba 50
   malých dětiček. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak
   diplom a malý dárek.
  • – 10.10. Sběr žaludů pro zvěř ze stanice Pražských lesů v Malé Chuchli.
  • – 13.-15.10. Víkendový výlet do Vlašimi. Ubytováni jsme byli v ubytovně ČSOP v para zoo.
   Během pobytu nás provázelo teplé a slunečné počasí. V sobotu jsme navštívili oboru s
   jelení zvěří, kde jsme viděli stádo vysoké zvěře při krmení a pak se děti dozvěděli od pana hajného řadu zajímavostí o jelenech a jejich chovu. Odpoledne jsme pak pokračovali kolem poutního místa Loreta, kde měl David připravenu řadu her, zpět do Vlašimi. V neděli dopoledne David připravil pro děti orientační hru v zámeckém parku. Celý výlet byl motivován Blanickými rytíři a Svatým Václavem. V neděli před odjezdem pak byly děti pasovány na rytíře. Výletu se zúčastnilo 17 dětí a 2 vedoucí.
  • – 16. – 19.11. Výlet do autokempu Sedmihorky. Tento výlet opět bezvadně připravil David.
   Děti absolvovaly 2 celodenní výlety. První den jsme šli k Věžickému údolí, druhý den pak na
   Valdštejn a k nedaleké Kalvárii. Výlet byl tematicky zaměřen na výročí boje studentů za
   svobodu a demokracii. Vzhledem k horšímu počasí jsme byli rádi, že jsme mohli večery
   strávit v malé klubovně. V pátek večer jsme s dětmi absolvovali procházku do skal. V neděli
   dopoledne pak děti čekala hra v areálu kempu, při které si připravovaly speciální lektvary
   s využitím pomůcek, které získávaly za splnění her a úkolů během pobytu. Výletu se
   zúčastnilo 15 dětí a 6 dospělých.
  • – 16. – 19.11. -3 instruktorky (Anežka Trojanová, Anna Fišerová a Kateřina Fišerová)
   absolvovaly první část školení hlavních vedoucích táborů.
  •  – 2.12. – výlet k pomníku parašutistů u Nehvizd. Zelená příšera vedla děti z Klánovic přes Jirny do Nehvizd. Děti hledaly dopisy a plnily úkoly. Cíl výletu byl u pomníku v místě, kde
   seskočili parašutisté s úkolem likvidace Říšského protektora R. Heydricha. Jeden z těchto
   parašutistů na děti u pomníku čekal. Výletu se zúčastnili dva vedoucí a 8 dětí.
  • – 4.12. – Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, výrobou drobných ozdob z pedigu.
   Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 23 dětí a nadílky od Mikuláše, anděla a čerta.
  • – 11.12. Stezka odvahy v lese. 22 dětí absolvovalo trasu bez baterek lesem. Všechny i ty
   nejmenší děti šly samy za temné noci.
  • – 16. 12. – Krmení ptáčků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na
   konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 15 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče.
   V lese jsme naplnili krmítka a nasypali drobné zvěři řadu pochoutek. Na děti pak čekal živý
   Betlém – Josef, Marie, Ježíšek a oslík (Jakub Švec, Anička Fišerová, Anežka Trojanová a
   Adéla Kusáková
  • Hospodaření MOP:
  • Celkové příjmy: 141.959,50
  • – členské příspěvky dětí 6.900,-
  • – účastnické poplatky dětí na akce 73.400,-
  • – úroky 3,50-
  • dotace a dary pro činnost s dětmi:
  • – MČ Klánovice 20.000,-
  • – MHMP přes organizaci MOP: 8.000,-
  • – Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91) 10.000,-
  • – MŠMT přes organizaci MOP 23.656,-
  • Celkové výdaje 138.474,52
   • – nákup materiálu pro děti 20.944,20
   • – ubytování na akcích 50.089,-
   • – nákup potravin na akcích 37.292,32
   • – doprava na akce 20.831,-
   • – obecné služby pro děti 5.270,-
   • – režie organizace 1.248,-
   • – převod odvodu příspěvků na rok 2018 2.800,-
 • Výsledek hospodaření je 3.484,98 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem příštího roku.
 • Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí především Davidu Trojanovi, Anežce Trojanové, Anně Fišerová, Jakubu Švecovi a dále pak Marii Macháčové, a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

V Praze dne 15.1.2018

Ing. Petr Macháč
Statutární zástupce organizace

Comments are closed.