VZ 2018

4


Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2018

Kontakt:

Členská základna:

  • 6 členů starších 18 let
  • 33 dětí

Hlavní oblast činnosti:

Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.

Oddílová činnost vychází jednak z pravidelných pondělních schůzek (16.30 – 18 hodin), konaných především v prostředí Klánovického lesa; propůjčenou třídu ve škole využíváme pouze v případě velmi nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období. V roce 2018 jsme s dětmi absolvovali 41 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek jsou hry a aktivity zaměřené na poznávání přírody a světa kolem nás. Dále jsme byli na 4 jednodenních výletech, na pěti víkendových výpravách a na letním táboře. Pro malé děti z Klánovic a okolí jsme uspořádali ekologicko-přírodovědnou soutěž.

Ve školním roce 2017/18 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – kartičky s bodovou hodnotou 1 – 3 body; jednotlivé Stopy nesou na sobě fotografie z oddílové činnosti. Stop bylo 23, celkem se tedy jednalo o 49 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 27 bodů, připraven za odměnu dvoudenní tajný výlet s přespáním na jim do té doby neznámém místě. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti oddílu, neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2018/19 jsme pro děti opět připravili celoroční hru o Stopy na stejném principu, neboť se osvědčil a papírové kartičky si Stopáci lepí do deníků spolu s pamětními a účastnickými lístky z výprav. V červnu 2019 nás čeká víkendový tajný výlet. Od října 2018 jsme přešli na polodružinový systém, kdy vznikly tři stabilní družiny pod vedením instruktorů (rádců). Schůzková činnost je pak realizována v těchto družinách, přičemž ony vzájemně soupeří jednak při hrách, jednak i při dovednostních a znalostních aktivitách, stejně jako na výpravách. Další částí onoho bodovacího systému jsou zápisy do kroniky a účast na oddílových aktivitách. Instruktorům se slibně daří motivovat družiny do práce; každý měsíc jsou pak tato zápolení vyhodnocována.

Pozitivním přínosem je stále výraznější zapojování instruktorů a dalších vedoucích do příprav oddílové činnosti. Jedná se zejména o Jakuba Švece, který se stará o webové stránky, grafiku a jinou práci s moderními technologiemi; Adélu Kusákovou, jejímž primárním úkolem je v září převzaté vedení oddílové kroniky a Adama Bednáře, který jako instruktor-benjamínek dostává nejrůznější krátkodobé úkoly.

– 13.1. Nový rok jsme zahájili tradičním Novoročním výletem; tentokrát jsme vyrazili z Tismic s krásnou románskou bazilikou přes Mrzky a Limuzy na vrch Klepec, kde jsme nejprve vařili na lihových vařičích a následně nás u balvanu „Slouha“ čekalo několik her spojených s tématem výpravy a několika předchozích schůzek – hledání mimozemšťanů. Přes Přišimasy jsme pak dorazili do Úval a domů. Výletu se zúčastnilo 17 děti a 2 vedoucí.

– V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Osvojovali jsme si, úměrně věku, topografické znalosti, dovednosti práce s mapou a buzolou, což se nám hodí na výpravách a táboře.

– 27.1. Čištění a úprava ptačích budek v lese za účasti 7 dětí a 2 vedoucích. Tato akce je zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese.

– 3. 3. Výprava za Trilobitem. Dopisy od Bábinky Prima nás vyslaly nejprve historickým motorákem Pražského Semmerinku do Žvahova, odkud jsme se vydali přes Staré Butovice, butovické hradiště, Holyni a Chuchelský háj ke kostelu svatého Jana Nepomuckého s vyhlídkou a posledním dopisem, kde jsme se dozvěděli, kdo to vlastně je ta Bábinka. Cestou jsme plnili její úkoly a hráli nejrůznější hry, v Prokopském údolí jsme vařili polévku na lihových vařičích. Výlet proběhl za pěkného slunečného, avšak velmi mrazivého počasí, přesto se ho účastnilo 16 dětí a 3 vedoucí.

– 19. 3. Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí studánku v západní části Klánovického lesa a obnovují její funkci lokálního vodního zdroje. Děti si také na vlastní kůži vyzkouší hodnotu vodního zdroje v krajině a poznají přírodní filtraci a usazování. Na téma vody v krajině a jejího nedostatku jsme zaměřili několik schůzek, ať už šlo o hry, příběhy a ekoaktivity. Akce se zúčastnilo 22 dětí a 3 vedoucí.

– 7. 4. Hledání jara. Tato výprava byla motivována tajemnými příběhy, po jejichž smyslu a řešení se děti celý den prostřednictvím hříček, her a úkolů pídily. Výlet byl směrován do bezprostředního okolí Prahy; ze Všenor jsme vyrazili vzhůru na Hřebeny, Černolické skály, do Jíloviště a pod Cukrákem jsme seběhli do Baní na autobus. Letošními indiciemi pro hledání jara byly kraťasy, kvetoucí dymnivka a kvetoucí podběl. Kraťasy nebyly problémem, horší to bylo s květinami, které jsme, kromě jedné dymnivky u trati, neviděli. Výletu se zúčastnili 3 vedoucí a 18 dětí.

– 27. 4. – 1.5. Výjezd oddílu do Skleného, základnou se nám stala ubytovna DDM ve Žďáře n. S., vedení programu a jeho přípravu převzali tentokrát mladší vedoucí – Anežka, Anka a Jakub, kteří připravili pro Stopáky Kurz přežití. Přálo nám počasí, takže jsme prochodili široké okolí, pokochali se výhledy a jarním počasím a vyzkoušeli si mnoho nových aktivit – maskování, ochutnávání přírody, stavbu přístřešků, lov zvěře a stavbu pastí aj. Večeře jsme úspěšně vařili na ohni, pálili jsme čarodějnice, běhali po lukách a hvozdech. Výletu se zúčastnilo 5 vedoucích a 19 dětí.

– 14.5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 3 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách – směrem na Štamberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla tentokrát po Klánovicích – alejí Hany Benešové, nad kterou ZO ČSOP převzala patronát. Množství odpadků v lese mírně ubývá, naopak ve středu Klánovic jsme tolik nepořádku nečekali, bohužel. Vysbírali jsme 8 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa, za svoz pytlů s odpadem děkujeme pracovníkům MČ.

– 20.5. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnily 6 dětí a 2 vedoucí.

– 16. – 17.6. Tajný výlet pro úspěšné sběratele Stop byl tentokrát dvoudenní. V sobotu ráno jsme se vypravili z Klánovic, kde jsme naložili velká zavazadla Radce a Petrovi do auta, a s dětmi jsme se vlakem vydali do Řečan nad Labem a dále pěšky do hřebčína v Kladrubech, kde nás kromě výhledu z rozhledny čekala prohlídka hřebčína. V parném odpoledni jsme střídavě mezi poli a borovými lesy doputovali na Pamětník k pískovně, kde jsme na zapůjčené srubové loučce trávili večer. Opékali jsme buřty, hráli na kytaru a zpívali a večer spali pod širákem pod hvězdami. Děti se střídaly v hlídkách u vlajky a ohně, přesto o ni několikrát přišli a museli v nedělní dopoledne hledat šifry a tak ji získat zpět. Odpoledne jsme se vrátili z Chlumce nad Cidlinou. Výletu se zúčastnilo 5 vedoucí a 18 dětí.

– 25.6. Závěrečná schůzka u Fišerů na zahradě s opékáním buřtíků a dalších dobrot za účasti 17 dětí.

– 30.6. – 7.7. Vyvrcholením celoroční činnosti je oddílový tábor, konaný na nejrůznějších místech naší vlasti; tentokrát jsme vyrazili do Kunžaku v České Kanadě. Ubytováni jsme byli v ubytovně šachového klubu ROŠÁDA. Tábora se letos zúčastnilo 21 dětí, rozdělených do čtyř družin. Každou družinu vedl mladší instruktor a dospělý vedoucí, hlavním vedoucím byl Petr, David připravoval a vedl program a o skupiny se jako vedoucí staral Pavel, Kačka, Milada a Anička, ještě nás přijela podpořit Soňa. Maruška pak fungovala jako zdravotnice a osoba starající se o jídlo a zásobování. Večeře jsme buďto vařili, nebo chodili do restaurace.

Počasí nám během tábora přálo, na rozdíl od zbytku léta. Celý týden bylo slunečno, ale ne příliš horko, což vyhovovalo naší hlavní činnosti, kterou je turistika; sice jsme letos magickou stovku nepokořili, ale i 93 km je poměrně slušný výkon.

Kromě dvou odpočinkových dní jsme prochodili celé krásné okolí, hráli jsme nejrůznější hry, nové i ty osvědčené, a celotáborová hra nás letos podnítila k cestě na Yukon a hledání zlata. Každý den proběhla jedna etapa putování a stavby zlatokopecké osady. V závěru tábora jsme pak ono zlatonosné údolí nalezli ve Struze, postavili claimy a vyrýžovali zlato.

Proběhly dva orienťáky, jeden klasický, postupový s dopisy, který nás vedl přes Trkal, Suchdol, Mosty a Jitra, a druhý, kdy děti dostaly seznam míst, která mají navštívit, vyfotit se tam a získat za to body pro družinové bodování. Navštívili jsme tak pěknou rozhlednu U Jakuba, Ďáblovu prdel a jiná krásná místa. O odpočinkových dnech jsme na okolních lukách a v lesích běhali a hráli nejrůznější hry náročné fyzicky, psychicky i intelektuálně. Čekala nás i jedna noční hra. Odnesli jsme si spoustu zážitků, poznatků, poznali mnoho krás, utvrdili jsme si oddílové vztahy a měli se dobře. Díky všem, kdo byli nápomocni!

– 3.9. První schůzka ve školním roce 2018-2019. Zahájili jsme nový rok s 22 dětmi, počet se díky naší účasti na veletrhu kroužků 5.9. navýšil na 34, což je zatím historický počet.

– 5.9. Anka vedla náš stánek na Veletrhu kroužků. Díky všem účastníkům.

– 9.9. Anežka, Petr a Maruška prezentovali oddíl na zábavném odpoledni pro děti v Zelenči, kde připravili stanoviště o ochraně přírody a jejímu poznávání.

– 21.-23.9. Starší Stopáci se zúčastnili pěkně připraveného Srazu oddílů na téma Erbenova Kytice, který v Keblově připravili Poutníci. V pátek večer jsme na tábořiště dorazili, postavili stany, čekali na větrnou smršť, která naštěstí nepřišla. V sobotu jsme absolvovali etapovou hru, kdy jsme Erbenovi pomohli roznést jeho Kytici do všech domácností a do celého světa. V neděli jsme pak uklidili tábořiště a vyrazili zpět domů. Světlo vašim krokům a díky, Poutníci! Výpravy se zúčastnilo 12 dětí a 4 vedoucí

– 24.9. Pro výrazný nárůst dětí v oddíle jsme se rozhodli zavést polodružinový systém fungování oddílu. Děti jsou rozděleny do tří družin, které se jednak společně stmelují, jednak také vzájemně soupeří. Rovněž proběhl Sběr žaludů pro zvěř ze stanice Pražských lesů v Malé Chuchli, nasbírali jsme kolem 30 kg.

– 6.10. Účast dětí na přírodovědné soutěži Zelená stezka, kterou pořádají Mladí ochránci přírody. Naše tři tříčlenná družstva mladších dětí se umístila na 4. (Pečený tousty), 7. (Daňci) a 9. (Bagety) místě z celkem 10 družstev. Starší družstvo Mlsný jazýčci pak bylo 6-7. z celkově 18 družstev.

– 7.10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 28 dětí z oddílu včetně šesti dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 8 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody, na startu putování pak bylo připraveno několik drobných hrátek. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 150 malých dětiček i starších dětí.

– 19. – 21.10. Výprava do Opárna na motivy Libuše a Přemysla Oráče, výpravy se zúčastnilo 23 dětí a 6 vedoucích. V pátek děti získaly družinové šátky a vyluštili velkou šifrovací hru, kdy jsme se dozvěděli, co budeme dělat. V sobotu jsme vyrazili autobusem k hájovně Březina u Kostomlat, odkud jsme putovali na Milešovku, kde nás čekal parádní výhled z meteorologické stanice. Po sestupu jsme si zahráli různé hry, nabaštili se hrušek v aleji a nasbírali je na večerní pečení placek. Ve mlýně jsme věrni tradici pekli placky s hruškami po družinách a po špagetové večeři jsme podstoupili noční hru na hrad, kde Kačka ztvárnila Bílou paní a Soňa čarodějnici, které také celou noční hru připravili. V neděli jsme uklidili ubytování a čekaly nás ještě stmelovací aktivity (Pavoučí síť, Chrám zkázy a Létající talíř), drakiáda s v sobotu vyráběnými draky a nakonec dorazil i Přemysl Oráč.

– 19.10. Proběhla na výpravě v Opárně schůze oddílových vedoucích, za účasti 5 ze 7 dospělých vedoucích. Přítomní přijali rezignaci Petra Macháče na post oddílového hlavního vedoucího a předsedy pobočného spolku a zároveň zvolili na tyto pozice Davida Trojana, s platností od 1.12.2018. Zároveň vedoucí také jmenovali Petra a Marušku na post čestného předsedy a předsedkyně oddílu.

– 16. – 18.11. Výprava do autokempu Sedmihorky, jíž se zúčastnilo 24 dětí a 7 vedoucích. Výpravovou hru připravila Anežka s Ankou, tématem byl cirkus, podle názvů našich družin nazvaný Kompot. V pátek jsme se po večeři vypravili do nočních skal, pod Maják. V sobotu nás čekal výlet po Hruboskalsku s krocením divé zvěře. Odpoledne jsme ještě v kempu trénovali vrhání nožů, slack-linu a akrobacii, večer nás čekalo jedno velké cirkusové představení. V neděli jsme podnikli orientační běh po okolí, jenž byl motivován rozšířením popularity našeho cirkusu. Nakonec se nám přece jen představil principál cirkusu, který nám poděkoval a rozdal nám účastnické kartičky.

– 1.12. – Na sobotní odpoledne si nás pozvala Zelená příšera do Prahy, kde si pro nás připravila stopovací hru po Starém Městě, završenou připomenutím Rychlých Šípů v Haštalské čtvrti a zjevením Zelené příšery. Děkujeme! Akce se konala za účasti 15 dětí, 4 vedoucích a Zelené příšery.

– 3. 12. – Proběhlo tradiční pečení perníčků u Fišerů spojené s Mikulášskou schůzkou. Děkujeme Poutníkům za krásně pojaté mikulášské představení, Petře za poskytnutí azylu a trpělivost s tolika Stopáky.

– 22. 12. – Vánoční schůzka oddílu spojená s krmením zvířátek a ptáčků v lese za účasti 21 dětí, jejich rodičů, kamarádů oddílu a oddílu Tuláci, kteří nás přijeli podpořit v rámci svého Putování za Vánoční vločkou. Mladší vedoucí a instruktoři připravili hru s písničkami o vánočním poselství, zahráli jsme si hru, při níž jsme se seznámili s vánočními zvyky jiných národů.

Hospodaření

Celkové příjmy                                                                          191.649,79

– členské příspěvky dětí                                                              7.700,-
– účastnické poplatky dětí na akce                                          76.640,-
– úroky                                                                                                   5,79
– dotace a dary pro činnost s dětmi:

 • MČ Klánovice                                                                       20.000,-
 • MHMP přes organizaci MOP:                                            49.420,-
 • Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91)        6.363,-
 • MŠMT přes organizaci MOP                                              30.721,-
 • sponzorský dar                                                                        800,-

 

Celkové výdaje                                                                           187.546,60

 • nákup materiálu pro děti                                                   50.755,70
 • ubytování na akcích                                                             59.961,-
 • nákup potravin na akcích                                                   47.649,90
 • doprava na akce                                                                    22.973,-
 • vstupné                                                                                     2.780,-
 • služby pro děti                                                                             175,-
 • obecné služby a režie                                                              3.252,-

Platby pro rok 2019

 • záloha na ubytování pro rok 2019                                        1.800,-
 • odvod členských příspěvků na rok 2019                             3.200,-

Evidovaný majetek:                                                                     52.171,-

Výsledek hospodaření je 4.103,19 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku.

Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí především Petru a Marii Macháčové, Anně a Kateřině Fišerové, Anežce Trojanové, Pavlu Sieglovi, Miladě Teubnerové, Petře Fišerové a Radce Bednářové, v neposlední řadě pak instruktorům družin Jakubu Švecovi, Adéle Kusákové a Adamu Bednářovi, dále pak dalším členům ZO ČSOP 01/91. Za technickou podporu a vytvoření a správu webových stránek děkuji Jakubu Švecovi.

V Praze dne 11. 1. 2019

David Trojan

Statutární zástupce organizace

Comments are closed.